top of page

Algemene voorwaarden en privacy-verklaring

Algemene voorwaarden

1. Een bestelling is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.

2. Alle facturen zijn contant betaalbaar, te RANST Oudstrijderstraat25A, bij afhaling van goederen en/of herstellingen of betaalbaar op bovenvermelde vervaldag van de factuur. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van de betaling via minnelijke en/of gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders-en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant.

3. De leveringstermijnen worden slechts ter informatie gegeven en verbinden Fietsen Gerrit Claessens dus niet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 250 EUR. Een laattijdige uitvoering van de bestelling kan nooit leiden tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

4. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, gebeurt de levering bij de verkoper. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling ervan. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.

5. Elke betwisting moet binnen de 8 dagen van de facturering per aangetekend schrijven gesignaleerd worden. Gebeurt dit niet, dan wordt de factuur geacht aanvaard te zijn. Een klacht betreffende geleverde goederen geeft nooit recht op de opschorting van betaling.

6. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

7. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.


Privacy-verklaring

Uw persoonsgegevens worden door Team 8 & 11 bvba,Oudstrijdersstraat 25A, 2520 Ranst verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@fietsengerritclaessens.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.fietsengerritclaessens.com

2 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page